Försäljnings- & leveransbestämmelser

1. Tillämplighet
1.1 Dessa bestämmelser gäller vid försäljning av varor fritt från Iso Componenter (härefter benämnt säljaren) lager. Undantag från dessa bestämmelser kräver skriftligt samtycke från säljaren.
2. Pris och offert
2.1  Priset på leveransen fastställs enligt säljarens gällande pris på dagen för beställningen av varan
2.2  Alla priser är exklusive moms.
2.3  Alla offerter är bindande under fjorton (21) dagar, om inte annat anges i offerten.
2.4  Om, efter det att offert avgivits eller avtal träffats, en förändring sker avseende inhemska eller utländska skatter, tullar 
eller andra pålagor, så äger säljaren rätt att ändra priset i motsvarande mån. Motsvarande gäller om väsentliga valutaförändringar inträffar som påverkar varans pris.
3. Leverans
3.1 Leveransvillkor, se säljarens gällande ”Retur & Reklamation” samt grundläggande leveransbestämmelser i NL-01
4. Betalningsvillkor
4.1 Betalning ska erläggas i enlighet med de villkor som överenskommits mellan parterna på fakturan. Efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta med åtta (8) procentenheter över referensräntan.
5. Ansvarsfrihet
. 5.1  All rådgivning från säljaren är av vägledande art och kan därför inte påföra säljaren ett rådgivningsansvar.
. 5.2  Om den inköpta varan ska användas av köparen eller tredje man, och det visar sig att varan inte fungerar tillfredställande, 
bär köparen själv ansvar, om den köpta varan uppfyllde de avtalade specifikationerna.
6. Fel
. 6.1  Säljaren svarar för att varan vid leverans är felfri.
. 6.2  Säljaren svarar inte för fel som uppkommit efter leverans.
7. Reklamation
7.1 Om köparen vill åberopa fel på vara eller brist i leverans ska han underrätta säljaren omgående och senast 7 dagar efter det att han märkt felet eller bort märka felet. Köparen ska kontakta säljaren för att erhålla ett returnummer innan reklamation kan returneras. Reklamation på förbrukad vara godtages ej. En mer utförlig beskrivning av förfarandet avseende reklamationer finns på Iso Componenters hemsida.
8. Returer
. 8.1  Returrätten gäller endast oanvända varor och att originalförpackningen är i oskadat skick.
. 8.2  Varor som normalt inte lagerförs av Iso Componenter tas inte i retur.
. 8.3  Anskaffningsvaror samt varor avvikande från standardmått eller specialtillverkade tas inte i retur.
. 8.4  Retur av lagervaror kan, efter avtal med säljaren, ske inom 30 dagar från fakturadatum, utan något returavdrag . Om 
denna tid är överskriden godkänns endast retur mot ett returavdrag enligt gällande lista. Returavdragen framgår på Iso Componenters hemsida. Om det sammanlagda varuvärdet per produkt understiger 125 kr och fakturadatum är passerad med 30 dagar, godkänns inte någon retur.
. 8.5  Returer som inte är godkända av säljaren i förväg mottages ej. Köparen ska kontakta säljaren för att erhålla ett returnummer som anges på returrapporten/reklamationsrapporten som skrivs ut från Iso Componenters hemsida.
. 8.6  Eventuell returfrakt erläggs av köparen.
9. Leveranskontroll
. 9.1  Vid saknat eller skadat gods ska detta anmälas till transportören. Synliga skador ska anmälas direkt vid ankomst.
. 9.2  Saknat gods eller ej synliga skador måste anmälas inom 7 dagar till transportören.
10. Avhjälpande av fel och omleverans
10.1 Säljaren äger rätt att vid köparens reklamation välja om han vill avhjälpa felet eller leverera ny vara under förutsättning av att det kan ske inom skälig tid från reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.
11. Äganderättsförbehåll
11.1 Säljaren förbehåller sig äganderätten till varan till dess att den till fullo betalats, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.
12. Ansvar för varans skadebringande egenskaper (produktansvar)
. 12.1  Bortsett från tillfälle där skada och ansvar är omfattad av Produktansvarslagen gäller följande bestämmelser.
. 12.2  Köparen ansvarar för att säljarens vara monteras fackmannamässigt i enlighet med tillverkarens specifikationer. Enligt 
Konsumentombudsmannen är köparen skyldig att kontrollera att varan är rätt för att ersättning/skadestånd ska gälla.
12.3 Ersättning/skadestånd gäller inte:
– om varan monterats felaktigt
- om ingrepp gjorts på felaktig vara utan säljarens medgivande – för montering/demontering av felaktig vara
- eventuella följdkostnader orsakade av den felaktiga varan
- för produktionsbortfall, maskinstillestånd eller utebliven vinst
13. Force majeure
13.1 Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt
betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som säljaren inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från leverantörer som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte rimligen kunde förutses då avtalet ingicks.
14. Tvist
14.1 Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. I annat fall ska tvisten avgöras av allmän domstol.